Jaki los czeka Ratajskie dęby?

Ulica Rataje jak również bliskie jej otoczenie w ostatnim czasie jest na ustach wielu mieszkańców Rataj ale również Poznania, a to za sprawą chęci wybudowania w tej okolicy przez jednego z deweloperów kompleksu budynków mieszkalnych. Dzięki interpelacji radnego miejskiego Pawła Matuszaka jak również stanowiska Rady Osiedla Rataje udało się wywołać dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Rada Miasta Poznania w dniu 30.06.2023 r., podjęła uchwałę nr LXXXVII/1608/VIII/2023 aby dla tego terenu przystąpić do sporządzenia mpzp. O tym, że teren po dawnych budynkach fabryki Hipolita Cegielskiego należy uporządkować nie budzi wątpliwości. Natomiast ewentualna wycinka drzew na zieleńcu, który znajduje się przy ulicy Rataje już tak (arkusz 15, obręb Rataje, działka nr 12/7 i 12/17). Teren przez lata zaniedbany natomiast z cennymi okazami drzew. We wrześniu 2022 roku na prywatne zlecenie właściciela sąsiadującego z ww. nieruchomością, została wykonana ekspertyza dendrologiczna drzewostanu zagrożonego wycinką przy powstaniu ewentualnej inwestycji. Rzeczoznawca dendrolog w ekspertyzie wykazał, że trzy dęby szypułkowe, które tam rosną mają około 180, 196, 240 lat, są to okazy zdrowe o wysokości ponad 20 metrów. Ze względów na cenne walory przyrodnicze, botaniczne drzewa powinny zostać otoczone szczególną ochroną. Podczas czerwcowej parady sobótkowej, która odbyła się na Warcie, w symboliczny a zarazem w bardzo wymowny sposób przedstawiłem wspólnie z mieszkańcami historię Ratajskich dębów. Instalacja z którą płynęliśmy przedstawiała właśnie trzy dęby, w ten sposób chcieliśmy zwrócić uwagę jak cenna jest Ratajska przyroda. Instalacja została przygotowana przez uczniów i pedagogów Zespołu Szkół Specjalnych 101 w Poznaniu.

W dniu 31.10.2023 r. wysłałem zapytanie do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP, na jakiem etapie są prace w zakresie uznania tych cennych okazów drzew za pomniki przyrody. W odpowiedzi otrzymałem informację, że Wydział Klimatu i Środowiska UMP (WKiŚ) zlecił własną ekspertyzę dendrologiczną dla rosnących w tym miejscu drzew. Jeżeli wyniki będą wskazywać na celowość objęcia ochroną jako pomniki przyrody drzew na działce przy ul. Rataje / Zamenhofa wówczas WKiŚ podejmie dalsze działania w celu ustanowienia tej formy ochrony przyrody. Dodatkowo WKiŚ podjął działania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zajęcie stanowiska w sprawie odbędzie się na podstawie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jako radny miejski będę tą sprawę w dalszym ciągu monitorował.

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje