Spotkanie ws. wywołania mpzp dla Malty

O tym, że otoczenie jeziora Maltańskiego jest dobrem Poznania nie muszę przekonywać. Potrzeba uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zasadna (mpzp). Aktualnie obowiązujący mpzp dla Malty został uchwalony w roku 2002 i patrząc z perspektywy czasu uzasadniona jest aktualizacji funkcji sportowej – rekreacyjnej oraz usługowej. Obszar objęty projektem obejmuję 512 ha. Rewizja zapisów mpzp jest potrzebna chociażby, ze względu na nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, które zostało uchwalone w dniu 11.07.2023 przez Rade Miasta Poznania (uchwała nr LXXXVIII/1670/VIII/2023) oraz mają uwzględniać rekomendacje zawarte w audycie krajobrazowym województwa wielkopolskiego, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27.03.2023. Uchwalenie nowego mpzp dla otoczenia jeziora Maltańskiego ma również zabezpieczyć tereny przed niechcianą zabudową.Ze względów na bardzo rozległy teren, możliwe będzie procedowanie fragmentaryczne z priorytetem dla części przy stoku narciarskim (wiadomo z jakich względów). Co prawda obszar projektu nie uwzględnia kładki, która łączy jezioro Malta z Łaciną a która wpisała się w krajobraz Malty, zadałem pytanie czy plany uwzględniają zachowanie tej kładki. Moje obawy są o tyle uzasadnione, bo jak wiadomo losy Galerii Malta są przesądzone a jej rozbiórka to kwestia czasu. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie, że kładka pozostanie i jest uwzględniona mpzp dla Łaciny. Granica Osiedla Rataje przebiega przez środek jeziora Malta, a tym samym Malta częściowo znajduje się na Ratajach😀
#Poznan #Rataje #Polanka #Łacina #mpzpJezioroMalta #mpzpMalta #mpzp

Uczestnicy spotkania

tekst: Artur Gumny
RMP, Radny Osiedla Rataje